.

இதுவரைக்கும் வந்தவா

come and enjoy the function.

Saturday, March 10, 2012

abishekham

couple will have a holy water bath which has purified by chanting mantra and homas (fire rituals). new dresses will be given. prayers to all the deities in the temple will be conducted. 


<


sastiabtha purthy - The best home videos are here

sankalpam and avahanam

முதலில் விக்னேச்வர பூஜை. பின் விசேஷமாக சங்கல்பம், பூர்வாங்க வைதிக கட்டங்கள், புண்யதீர்த்தம் நிரம்பிய கும்ப ஸ்தாபனம், அந்தந்தக் கும்பங்களில் அந்தந்த தேவதைகள் த்யானம், ஆவாஹனம், ஷோடசோபசார பூஜை, உரிய வேத அனுவாகங்கள், ஸ¨க்தங்கள், ஜபம், ஹோமம், அபிஷேகம், தசதானம் பஞ்சதானம் மற்றும் இஷ்ட தானங்கள், சாஸ்த்ர சம்பந்த மில்லாவிடினும் சம்ப்ரதாயத்தில் உள்ள மாங்கல்ய தாரணம், அக்ஷதை ஆசீர்வாதம் முதலிய காரியக்ரமங்கள் முறையாகவும், ச்ரத்தையுடனும் செய்யப்பட வேண்டும். ரித்விக் ப்ராம்ஹணர்கள் தான் அபிஷேகம் செய்யவேண்டும். பந்து, மித்ரர்கள் செய்யவே கூடாது. ரித்விக் ப்ராம்ஹணர்களுக்குப் போஜனம் செய்வித்தப்பின் உறவினர் நண்பர்களோடு உண்டு மகிழவும்.


kalasa pooja

prayer to holy water vessels 


ganapathy prayer

prayer at kalla varana pillaiyar sannathi 


Wednesday, June 1, 2011

go pooja the cow prayer


Cow is Goddess of wealth. She is Lakshmi. Her milk and other products curd,ghee,ratti are very much essential for food and rituals in ancient days and even now. So she is worshipped. Normally a brown colour cow will be selected. (karam basu). Sandal paste is applied. Kum kum applied. Karpoor haraththi shown. Banana and betal leaf given. She will be happy. Her blessings will be on the couple. If she waves her tail it is a good symbol.

gaja pooja

Elephant Pooja is one of the most powerful rituals to do for wealth and power generation. The pooja must be done with the right priest, at the right place and with the right offerings.


Some of the names of Lord ganapathy are chanted. (sahasranamas). Some flowers are offered. Karpoor haraththi shown. Banana given. Ganapathy blesses the couple.

gaja pooja elephant prayer

This is the first ritual in the entrance to receive the couple.   prayer to receive the energy of the elephant.